UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING OP DONDERDAG 5 MAART 2020

Beste buurtgenoten,

Graag willen wij jullie uitnodigen voor de jaarlijkse ledenvergadering van onze buurtvereniging bij

 

Schietsportcentrum Kraan, Kraan 18b op donderdag 5 maart om 20.00 uur.


Jullie worden verwelkomd met een kopje koffie of thee en een lekker stukje gebak. De overige consumpties zijn voor eigen rekening.

Deelname aan de bestuursvergadering is altijd mogelijk.

Op deze avond is er tevens gelegenheid om de contributie over 2020 (€ 25) contant te voldoen. Per bank betalen kan natuurlijk ook. Het bedrag mag dan, graag uiterlijk 1 maart as, worden overgemaakt op IBAN NL72RABO0135540836.

Wij zien jullie graag op 5 maart!


Het bestuur

 

AGENDA LEDENVERGADERING

 • 1 Opening om 20.00 uur
 • 2 Toespraak Burgemeester Birgit op de Laak met als onderwerp burgerparticipatie
 • 3 Vaststellen notulen ledenvergadering d.d. 21 februari 2019
 • 4 Jaarverslag 2019
 • 5 Financieel verslag 2019
 • 6 Verslag 2019 kascontrolecommissie en benoeming nieuw kascontrole lid
 • 7 Begroting en activiteiten 2020

Pauze

 • 8 Mededelingen en ingekomen stukken
 • 9 Belangencommissies – stand van zaken en hoe nu verder?
 • 10 Bestuursverkiezing volgens rooster
 • 11 Sluiting

Toelichting op agendapunt 10:
Verkiesbaar: Kristel Frenken voor de functie van voorzitter.
Aftredend en herkiesbaar: Chantal Broens voor de functie van secretaris (voor een periode van 1 jaar).
Aftredend en niet herkiesbaar: Paul Batenburg
./.