Kraan, Roeven en Schoor: Informatie en wetenswaardigheden

Windmolens Informatie

Op 11 december 2019 is de verdere inhoudelijke aanzet gegeven voor het Omgevingsfonds.

De sheets van de presentatie volgens zsm.

Op 27 februari 2020 is de eerste bijeenkomst van de commissie Omgevingsfonds. de buurtvereniging staat al sinds een jaar aangemerkt als concreet gegadigde. Wij als vereniging willen graag onze stem laten meeklinken.

Versterking van het groepje leden wat zich inzet gewenst.

informeer bij Paul of Johan of stuur een mail aan belangen (at) bvschoor (dot) nl

Op 2 april zijn de plannen voor het Omgevingsfonds gepresenteerd.

Klik hier voor de sheets.

Het bestuur bespreekt p 20 mei aanstaande hoe de vereniging de afvaardiging naar het fonds gaat regelen.

 

Klik hier voor de presentatie van die avond.

Tijdens de presentatie zijn diverse vragen gesteld: hieronder de vragen en antwoorden:

Waar komen de drie windturbines precies te staan?

Antw: De drie windturbines komen te staan langs de snelweg A2, vanaf La Place (voorheen AC restaurant), richting afslag Kelpen-Oler. De Zuidelijkste molen komt op 90 meter van de telefoonmast die langs de A2 staat.

Wat betekent het als 1 van de turbines niet doorgaat?
Antw.: We hebben vanaf het begin gecommuniceerd dat er drie windturbines komen. De noordelijkste turbine is nu afgevallen, maar in het zuiden is er een bijgekomen. Hierdoor is het totale aantal gelijk gebleven. Drie molens is een passend aantal en is qua exploitatie haalbaar.

Een vierde molen in het Noorden is niet meegenomen in de vergunning. Het is de bedoeling om nu het traject van drie turbines af te ronden.

Waarom komt er geen extra turbine in het noorden bij?

De noordelijke turbineplaats (4e turbine) is onderzocht. De groene organisaties en de provincie hebben kanttekeningen bij deze locatie geplaatst, met name vanwege het natuuraspect. Op basis daarvan zijn we tot de huidige locatie gekomen.

Waarom komt er geen extra turbine in het zuiden bij?

Een zuidelijke turbineplaats is NIET onderzocht. Dat gebied behoort namelijk niet tot het aangewezen zoekgebied voor windenergie, dat is vastgesteld door de gemeenteraad van Weert. door de gemeenteraad van Weert. In dit zoekgebied is uiteindelijk de keuze voor de huidige locaties gemaakt.

Kunnen de turbines niet dichterbij elkaar worden geplaatst?
Antw.: Nee. Dan komen ze in elkaars verlengde te liggen en vangen ze elkaars wind af. Ook ten aanzien van de verplichte radartoets is een plaatsing dichterbij elkaar onwenselijk. Dit is de beste variant, omdat die door de radartoets van de Nederlandse defensie komt.

Tussen La Place en Schoor ligt een groot gebied. Kan daar geen turbine komen te staan?
Antw.: Dat gebied is door de gemeente Weert niet aangewezen als zoekgebied voor windenergie. 

Is er geluidsoverlast te verwachten binnen 500 meter van een turbine?
Uit onderzoek voor het bestemmingsplan zijn er geluidslijnen vastgesteld op minder dan 500 meter van de turbines. Moderne turbines maken minder geluid dan die van voorheen. Op 450-500 meter is de turbine meestal nog wel te horen. De geluidssterkte is te vergelijken met een koelkast in huis. De meeste mensen ervaren windturbines vergelijkbaar met een snelweg op enige afstand.

Wat is de reden geweest dat de turbines meer naar de spoorlijn zijn geplaatst?
Antw.: De spoorlijn heeft geen invloed gehad op de keuze. De keuze voor verplaatsing van één turbine zuidwaarts wordt hierboven toegelicht.

We hebben een e-mail gekregen van Marianne Arts, beleidsadviseur van de gemeente Weert, dat er nog een 4e windturbine bijkomt, ten zuiden van de huidige 3 windturbines. Klopt dat?
Antw.: Nee. WeertEnergie heeft nooit verder gezocht dan het zoekgebied, dat door de gemeenteraad in 2016 is vastgesteld. Er zijn wel commerciële projectontwikkelaars bezig geweest met het zoeken naar een of meer turbinelocaties langs de A2, ten zuiden van het zoekgebied, maar dat is nooit door de gemeente geaccepteerd.

Staan de molens ’s nachts stil?
Antw.: De windmolen draaien als er wind is. Dat kan dag en nacht zijn.

Wat wordt er met de windmeting gemeten?
Antw.: Met een windmeting wordt het windklimaat in een bepaald gebied in kaart gebracht. De exacte windsnelheid wordt vastgesteld, waardoor de te verwachten energieproductie beter bepaald kan worden. Daarnaast wordt ook de overheersende windrichting vastgesteld zodat slagschaduwcontouren beter bepaald kunnen worden. Als laatste wordt de hoeveelheid turbulentie in de lucht vastgesteld. De informatie die zo wordt verzameld geeft WeertEnergie en Eneco onmisbare informatie om de juiste turbine voor het gebied vast te stellen.

Waarom worden er windmeting gedaan? 
Antw.: Het geeft informatie over hoe de wind zich in dat gebied manifesteert. Bij het kiezen van een turbine is het belangrijk te weten wat de turbine aankan, maar ook uit welke hoek en hoe hard de wind in het gebied gemiddeld waait. Dat bepaalt uiteindelijk de opbrengst. Als het hier bijvoorbeeld 50% minder waait dan de turbine aankan, dan is er een ondercapaciteit en zullen de inkomsten lager zijn dan waar in de berekeningen vanuit is gegaan.

Hoe lang worden er windmetingen gedaan?
Antw.: De windmeting wordt een jaar lang in het gebied gedaan.


Wanneer worden de turbines afgeschakeld?
Antw.: Bijvoorbeeld in extreme situaties, zoals tijdens de storm in januari 2018. Toen hebben bijna alle turbines in Nederland stilgestaan. De turbines worden echter steeds steviger en intelligenter, waardoor ze langer kunnen doordraaien. Dat wordt meegenomen bij het uitzoeken van de beste type turbine.

Wie vallen er onder de 3 buurtschappen?
Antw.: Schoor, Roermondseweg en De Mildert. Onder ‘Roermondseweg’ wordt  bedoeld: alle woningen aan de Schoordijk (gemeente Weert), Uilenspiegelweg, Watermolenweg en Roermondseweg.

Wat wordt er met buurtschap Schoor bedoeld?
Antw.: Het hele buurtschap Schoor.

Waarom wordt Schoor wel genoemd en Swartbroek niet. Terwijl Schoor zeker een km van de turbines ligt?
Antw.: Er is een cirkel getrokken van 1,2 km vanaf het zoekgebied. Voor Schoor zou dat betekenen dat een deel wel en een deel niet in dat gebied ligt. Dat is niet optimaal, aangezien Schoor een hechte gemeenschap is. Het gaat ook niet precies om de scheidingslijn van 1,2 km. Als Swartbroek mee wil doen, dan moeten we het daarover hebben. Zoals nu de opzet is, nemen de drie buurtschappen zitting in de commissie van het Omgevingsfonds. Het gaat om alle mensen die binnen een straal van 1,2 km van de turbines wonen plus iets daar buiten als ze georganiseerd zijn, zoals in Schoor.

Hoe lang duurt het voor het windpark is gerealiseerd? En waarom heeft het haast?
Antw.: De ontwikkeling duurt van begin tot eind ongeveer 5 jaar. Dat is gemiddeld langer dan bij een zonnepark. Er zijn internationaal, nationaal en lokaal bepaalde energiedoelstellingen afgesproken (energietransitie) die willen we halen. Hoe sneller de turbines er staan, hoe sneller de doelstellingen kunnen worden gerealiseerd.

Zit er SDE-subsidie op de windturbines?

Antw.: Ja. SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. De aanvraag is daarvoor ingediend. De SDE-subsidie wordt verstrekt per opgewekte eenheid energie, niet voor de investering.

Hoe is de samenwerking tussen WeertEnergie en Eneco tot stand gekomen?

Antw.: De gemeenten in Midden-Limburg hebben met de provincie een convenant getekend voor het plaatsen van turbines. In het convenant staat een aantal criteria, zoals: zoveel mogelijk op coöperatieve basis, minimaal 3 turbines in rij opstelling, per zoekgebied maar 1 windpark. In het begin waren er naast de coöperatie WeertEnergie ook andere commerciële projectontwikkelaars met windplannen in het zoekgebied bezig. Later is een van deze projectontwikkelaars overgenomen door Eneco.

De samenwerkingsovereenkomst tussen WeertEnergie en Eneco is in oktober 2017 bekrachtigd. Concreet gaat het om het realiseren van 3 turbines. Om wille van de voordelen, zoals snelheid en de economische haalbaarheid, is besloten om met elkaar in zee te aan.

Op deze wijze ontstond een coöperatief windpark, waar ook de grondeigenaren, die destijds niet kozen voor WeertEnergie, nu meedoen. Door het verschuiven van de molens in zuidelijke richting kwamen er ook twee grondeigenaren bij, die in eerste instantie niet in het zoekgebied lagen, maar nu wel overdraai krijgen. Met hen worden gesprekken gevoerd.


Zijn alle 3 de turbines coöperatief?
Antw.: Ja. Het is een coöperatief windpark.

Wat is de rol van Eneco geweest?

In eerste instantie hebben we de samenwerking gezocht om de grondposities. Wat een rol speelde voor WeertEnergie om samen te werken met Eneco, was de aanwezige kennis en ervaring met het bouwen van windturbines bij Eneco. Die expertise wordt ingezet bij dit windpark, zoals bijvoorbeeld de windmeting. Deze wordt uitgevoerd met een windmast die Eneco zelf in bezit.

Vloeit 100% van de opbrengsten terug naar de regio?
Antw.: Dat klopt niet helemaal. Maximaal is dat ongeveer 70%. Het uitgangspunt is om alles zoveel mogelijk op coöperatieve basis te doen.

Krijgt iemand die in het windpark investeert de energiebelasting terug?
Antw.: Nee, niet als iemand in het windpark investeert. Wel als je investeert in het Zonnepark op Altweerterheide (Postcoderoosregeling). Kijk voor meer informatie op www.weertenergie.nl.

Komt er bij de turbines een klantstation? 
Antw.: Met klantstation wordt het transformatiestation bedoeld waarmee een koppeling wordt gemaakt met het elektriciteitsnet van Enexis. We gaan er nu van uit dat het transformatiestation aan de noordkant van het windpark komt. Enexis geeft aan dat de kabel langs de Westkant van de A2 (Kampershoek) komt te liggen, onder het kanaal doorloopt tot aan het station in Weert. 

Hoe hoog worden de windturbines?
De turbines worden maximaal 200 meter hoog (tiphoogte). De as van de turbine ligt op 125-135 meter, de wieken tussen de 65-71 meter.

Welke hoogte heeft de voorkeur van de Belgische defensie?

De Belgische defensie wil dat de turbines maximaal 183 meter hoog zijn. Dit in verband met de aanvliegroutes. Voor het windpark betekent dat een lagere opbrengst. Mochten de turbines 200 meter blijven dan zal de Belgische defensie haar protocollen moeten aanpassen met betrekking tot het dalen en stijgen. We zijn nog met elkaar in gesprek. Voorlopig gaan we nog uit van 200 meter tiphoogte. De Belgische defensie laat in een artikel in De Limburger van 8 december 2018 weten dat ze afziet van verdere juridische stappen.

Hoe zit dat bij de turbines bij Panningen? Daar is een laagvlieggebied.

De bestaande turbines aan de Boerderijweg, ten zuiden van het kanaal in de Gemeente Leudal (richting  Panningen), zijn 145 meter hoog. De turbines zijn tussen de 3 en 6 jaar oud. In Weert  speelt het laagvlieggebied niet.

Op 4 oktober vergadert de Raadscommissie in Weert. Om 21:00 staat op de agenda Bestemmingsplan Windpark Weert.

Klik hier voor de agenda en de stukken waaronder de 14 zienswijzes en de reakties daarop.

Klik op de pijl rechts en vervolgens op Raadsvoorstel om de inhoud te kunnen lezen.

 

Bewonersbijeenkomst Windpark Weert - 26 juni 2018 - De Molshoof Kelpen-Oler

Twintig personen woonden de Bewonersbijeenkomst Windpark Weert bij in het restaurant De Molshoof in Kelpen-Oler. Zij kregen uitleg over de stand van zaken rond het Windpark Weert. Projectleider Joost van der Stappen vertelde dat de positie van de drie windturbines nu definitief is vastgesteld. De positie van de molens is gewijzigd: één molen aan de noordkant is niet langer opgenomen in het plan, en aan de zuidkant is een nieuwe molen gepland. Voor het beeld is het plan iets naar het zuiden opgeschoven, meer richting de Roermondseweg. De buurtschappen Schoor en Kraan ondervinden daardoor minder impact van de molens.