Kraan, Roeven en Schoor: Informatie en wetenswaardigheden

Bewonersbijeenkomst Windpark Weert - 26 juni 2018 - De Molshoof Kelpen-Oler

Twintig personen woonden de Bewonersbijeenkomst Windpark Weert bij in het restaurant De Molshoof in Kelpen-Oler. Zij kregen uitleg over de stand van zaken rond het Windpark Weert. Projectleider Joost van der Stappen vertelde dat de positie van de drie windturbines nu definitief is vastgesteld. De positie van de molens is gewijzigd: één molen aan de noordkant is niet langer opgenomen in het plan, en aan de zuidkant is een nieuwe molen gepland. Voor het beeld is het plan iets naar het zuiden opgeschoven, meer richting de Roermondseweg. De buurtschappen Schoor en Kraan ondervinden daardoor minder impact van de molens.

 

Waarom is ervoor gekozen om de molens meer naar het zuiden, richting Roermondseweg, op te schuiven?
Door de molens iets naar het zuiden op te schuiven, wordt de  er meer rekening gehouden met het natuurbelang: de lijn van vennen langs de Leuker-/ Einderbeek wordt ontzien, wat vooral voor watervogels een verbetering is. De natuurgroepen én de Provincie Limburg hebben hierop aangedrongen.

Is er sprake van een cumulatieve geluidstoename?
Het geluid van de nabijgelegen snelweg en het geluid van de windmolens kunnen niet bij elkaar worden opgeteld. Het zijn andere geluiden. 47 decibel geluid van de snelweg is anders dan 47 decibel geluid van de windmolens.

Is het plan van het Windpark Weert al voorgelegd aan het Limburgs Landschap?

Ja, het plan is al eerder voorgelegd aan het Limburgs Landschap. Aangezien er onderzoek naar de effecten op de natuur is gedaan en het plan als geheel naar het zuiden is verschoven, verwachten de initiatiefnemers van het windpark Weert (WeertEnergie en Eneco) niet dat het Limburgs Landschap nog met nieuwe zienswijzen zal komen.

Hoe komt het dat de nieuwe opstelling van het Windpark Weert nog niet is voorgelegd aan het Limburgs Landschap? De formele partijen waarmee overleg wordt gevoerd zijn: Gemeente - Provincie - Rijkswaterstaat. De groene verenigingen zijn formeel geen overlegpartij, maar WeertEnergie en Eneco betrekken ze erbij, door het organiseren van bijeenkomsten van de klankbordgroep. De initiatiefnemers hebben gekozen voor de volgorde: eerst de grondeigenaren informeren, dan de bewoners en als laatste de klankbordgroep.

Hoe groot is de slagschade?
Volgens de wet mag een gevoelig object niet meer slagschaduw ontvangen dan 17 dagen per jaar. En niet meer dan 20 minuten per dag (https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/06/RVO-039-1601_FS-DUZA%20Slagschaduw%20infoblad%20MR.pdf). Op basis van historische gegevens en de stand van de molens ten opzichte van de zon streven WeertEnergie en Eneco ernaar om de slagschaduw te beperken tot maximaal 30 minuten per jaar. Op de molens komen sensors te staan en in de molen computers. Zij houden onder andere de stand van de zon bij en als er slagschade dreigt te ontstaan, wordt de molen stilgezet.

Waarom wordt er wel aan het terugdringen van de slagschade gedaan en niet geprobeerd om het aantal decibellen terug bij te stellen? Dat is een keuze. Bij het vaststellen van de type windmolens wordt ook gelet op het aantal decibellen. Naast de prijs/kwaliteit verhouding. Er zijn twee soorten geluid: mechanisch geluid in de kop van de molen en het geluid van de wervelingen door de lucht van de wieken. De beleving van geluid is persoonlijk. Wat de een acceptabel vindt, vindt de ander te hard.

Hoe hoog worden de molens?
De masthoogte wordt 130 meter hoog en de wieken 70 meter. Het totaal wordt dus maximaal 200 meter hoog.

Worden de windmolens verlicht?
Ja, vanaf 150 meter is verlichting verplicht. De kop wordt verlicht, niet op de wieken. WeertEnergie en Eneco willen de lichtintensiteit van de verlichting beperken, waardoor de uitstraling naar beneden minder wordt, als dat mogelijk is/ wordt binnen de wet- en regelgeving.

Wat wordt de kleur van de windmolens? Een aanwezige pleit voor een groene onderkant, zoals wel vaker te zien is.

De standaard kleur van windmolens is wit.. De gemeente Weert heeft de voorkeur uitgesproken voor een wat groenere kleur.

Hoe ziet het proces eruit?
februari 2018:                                    : rechtsuitspraak coördinatieregeling vergunning wordt samen met
                                                 het bestemmingsplan ingediend.
juni 2018                                 : indienen documenten bij de gemeente Weert
augustus 2018                        : start inspraak: 6 weken de tijd om zienswijzen in te dienen

september-oktober 2018       : de gemeenteraad neemt een besluit

Waar kan ik de goedgekeurde omgevingsvergunning inzien?
Na goedkeuring wordt de omgevingsvergunning op de site van de gemeente Weert gepubliceerd (www.weert.nl/omgevingsvergunningen). De vergunning komt ook op www.ruimtelijkeplannen.nl te staan en wordt in de Staatscourant gepubliceerd. Bij de site ruimtelijke plannen kunt u zich abonneren op bekendmakingen in heel Nederland en specifiek in Weert.

Wie kan een zienswijze indienen?

Iedereen kan een zienswijze indienen. Niet alleen omwonenden of grondeigenaren.

Hoe moet een zienswijze worden ingediend?
Een zienswijze moet schriftelijk op papier worden ingediend en voorzien zijn van een handtekening.

Hoe ziet het vervolg eruit?
Oktober 2018                         : aanvragen SDE en subsidies
Oktober 2018 - februari 2019            : financiering rond
Oktober 2018 - februari 2019            : definitieve keuze leverancier windmolens

Wie komen er in aanmerking voor het Omgevingsfonds?
Het Omgevingsfonds komt ter beschikking aan duurzame/maatschappelijk verantwoorde projecten in de buurtschappen: Schoor, Mildert en gedeelte van de Roermondseweg. Om in aanmerking te komen voor financiering uit het Omgevingsfonds moet er sprake zijn van burgerparticipatie. Daarom worden de aanwezigen opgeroepen zich aan te melden voor zitting in de groep, die dit gaat uitwerken. Een deel van de opbrengst van de windmolens wordt in het fonds gestopt.