Kraan, Roeven en Schoor: Informatie en wetenswaardigheden

Hieronder beantwoord ik jouw email van 13-7-2017, namens Coöperatie WeertEnergie.

Jouw vragen en ons antwoord:

 

  • De afspraken met de grondeigenaren

===> er is met 14 eigenaren een afspraak gemaakt. Voor hen geldt één systematiek voor de grondvergoedingen. Vier andere grondeigenaren hebben NIET gekozen voor de samenwerking met WeertEnergie, meerdere grondeigenaren hebben uiteindelijk niet gereageerd.

  • Is de intentieverklaring ondertekend door de eigenaren en ??

===> steeds is de intentieverklaring getekend door de grondeigenaar en WeertEnergie

  • Is de gemeente gevraagd voor de planologische medewerking?

===> Ja de gemeente heeft reeds besloten over het door WeertEnergie ingediende verzoek om planologische medewerking; zij hebben ermee ingestemd en dit verspreid middels een brief op 10 juli 2017 (zie bijlage: Antwoordbrief Gemeente Weert Principeverzoek Windmolens)

  • Hoe staat het met de benodigde vergunningen en kan daar een tijdspad bij worden aangegeven.

===> de vergunningverleningsfase(planontwikkeling) kan binnenkort worden opgestart; bij een snelle aanvraag voor de vergunningen, kan eind 2018 duidelijkheid komen van de gemeente. Of dit haalbaar is, hangt af van de factoren, die in de ruimtelijke ordening van belang zijn

  • Zijn er wijzigingen geweest in de normen zoals voor afstanden tot bedrijven en woningen (100 resp 500 meter of is dat 1000 / 1200 meter?).

===> graag deze vraag duidelijker stellen. Er zijn beperkingen als het gaat over geluid, slagschaduw etc., maar dat gaat niet over vaste afstanden. Qua wetgeving is er de laatste 2 jaar niets veranderd, met uitzondering van de nieuwe Wet Natuurbescherming, die de oude wetten op gebied van natuur vervangen heeft.

  • Zijn er overheidsregelingen gewijzigd of nieuw tav de oprichting en exploitatie van windmolens.

===> zie hiervoor. Graag horen wij van de inwoners als er volgens hen wél iets veranderd is.

  • Hoe hoog worden de windmolens?

===> zie de bijlage. De gemeente heeft ingestemd met een ashoogte van de turbines tussen 108-125 m, en een lengte van de wieken tussen 50-65 m. Vooralsnog vormen die maten de begrenzing.

  • Wat zijn de criteria voor geluidsoverlast ( < 60db, gemeten aan de voordeur?)

===> de geluidsoverlast is vastgelegd in een complexe berekening. Zie hiervoor de bijlage Factsheet geluid RVO. Een gewogen gemidelde belasting van 47 Db (algemeen) en 41 Db (’s nachts) is de norm.

  • Is er al wat meer te vertellen over het aangekondigde natuuronderzoek?

===> Dit is opgestart. Aangezien het vleermuisonderzoek duurt t/m oktober, zal pas in november echt duidelijkheid ontstaan. Wij hebben tot dusver geen indicatie dat er grote problemen te verwachten zijn.

  • Mocht de natuur een belemmering vormen is er dan al iets te zeggen over “wat dan”? ( wijziging / verschuiving geplande locatie?)

===> zie de opmerking hierboven. Het zoekgebied is door de gemeente aangewezen, en zal nooit zo maar worden aangepast.

Wellicht is het ook goed te vermelden dat we in de eerste helft van oktober een bijeenkomst willen organiseren voor de omgeving Schoor, waarin de laatste stand van zaken kan worden doorgenomen. Iemand van ons zal daar vooraf contact over opnemen.

Met vriendelijke groeten,

Joost van der Stappen

Projectleider Windpark De Grijze Heide